O nas

Fundacja Edukacji i Mediów powstała w 2020 roku jako odpowiedź na rosnącą potrzebę angażowania się młodych ludzi w życie społeczne i publiczne. Szczególne miejsce w tej aktywności znajdują zainteresowanie edukacją oraz mediami, zwłaszcza w ich współczesnej odsłonie.

Główne cele fundacji

Fundacja wspiera idee pracy organicznej we wszelkich przejawach działalności edukacyjnej, społecznej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii, nauki, kultury, mediów i przedsiębiorczości. Niezwykle istotnym aspektem naszej działalności jest także wspieranie edukacji i działalności medialnej, a także prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej w odniesieniu do treści, wydawnictw, portali i innych mediów realizujących podobne do fundacji cele i wartości.

Fundacja Edukacji i Mediów monitoruje zawartość oraz jakość mediów audiowizualnych a ponadto
przeprowadza analizy medialne, edukacyjne, ekonomiczne i społeczno-polityczne, które dotyczą
naszego kraju oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wierzymy w niebagatelną rolę wsparcia postaw prozdrowotnych, upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska naturalnego a także kształcenia na odległość (e-learning), co w dobie pandemii ma szczególne znaczenie.

Realizacja celów

Fundacja Edukacji i Mediów realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i medialnej, wydawniczej, publicystycznej oraz filmowej. Ponadto prowadzimy liczne projekty edukacyjne, szkoleniowe, seminaria, kongresy, kursy, debaty, a także konkursy. FEIM angażuje się także w prace naukowe, zjazdy środowiskowe oraz konferencje naukowe. Działania pozwalają nam propagować idee przyświecające naszej inicjatywie.

Aktywność obywatelska, to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania społeczeństwa. Mobilizujemy, zwłaszcza osoby młode, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, ekonomicznym, politycznym i społecznym państwa a także realizujemy nieodpłatne i odpłatne zadania publiczne.

Aktywność w mediach społecznościowych

Dzięki zaangażowaniu naszych współpracowników oraz wolontariuszy prowadzimy kilka profili w mediach społecznościowych (Facebook).

Z dystansem staramy się trafiać w oczekiwania i sposób bliski osobom młodym, dbając jednocześnie o to by poruszane przez nas tematy były ciekawe dla odbiorców i odzwierciedlały ich przyzwyczajenia oraz sposoby komunikacji (grafiki, memy itp.).

Aktywność społeczna fundacji i nasze działania

Fundacja za sprawą swoich współpracowników stara się brać aktywny udział w inicjatywach skierowanych do organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z młodzież, edukacją i mediami. Jednym z przejawów takiego zaangażowania był m.in. udział  w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. To pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Jest to wydarzenie skupiające liderów środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmiemy dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Fundacja poprzez swój udział zamierza aktywnie angażować się w proces konsultacji ale i realizacji pomysłów dla młodych.

Staramy się także współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi. Działania te przynoszą wymierne korzyści w zakresie zaangażowania w aktywność społeczną kolejnych młodych osób, które odnajdują się w tematach tj. działania związane np. z edukacją medialną, wymianą doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz dialogiem w zakresie przyszłości edukacji w Polsce.

Cykl debat „Media nadają, młodzi pytają!”

"Media nadają - młodzi pytają!" to cykl debat w formie wideokonferencji z ekspertami, influencerami, społecznikami, naukowcami, nauczycielami i innymi interesującymi osobami. Rozmawiamy z nimi na temat tego jak wyglądają współczesne media i jaka czeka je przyszłość. Aktywność w tym zakresie można obserwować m.in. na fp naszej fundacji w mediach społecznościowych (Facebook).

Portal dla młodych

Od Października 2021 do  grudnia 2022 realizowaliśmy projekt w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 3 (Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Edycja 2021).

Pomysł na jego realizację zapoczątkowany został podczas przygotowań do innej inicjatywy jaką realizuje nasza Fundacja tj. opisanego wcześniej projektu „Media nadają - młodzi pytają!”. Jako organizacja pozarządowa chcemy skutecznie animować debatę publiczną w zakresie funkcjonowania, zmian i kierunków rozwoju mediów. Zwłaszcza w zakresie dotyczącym ludzi młodych. Celem portalu ma być zebranie w jednym miejscu w sieci tematyki, która obejmie wiele możliwych zagadnień, problemów młodego pokolenia. Od wyboru profilu szkoły, przez kwestie zdrowego trybu życia, na tematyce lifestylowej kończąc.

I Ogólnopolski Kongres Nowych Mediów

Ogólnopolski Kongres Nowych Mediów to dwudniowe wydarzenie (24-25.09. 2022) organizowane przez w stolicy województwa małopolskiego - Krakowie. Uczestnictwo w Kongresie to świetna okazja, aby poznać osoby, które interesują się tematyką mediów oraz chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze. Z myślą o uczestnikach przygotowaliśmy: liczne panele dyskusyjne z ekspertami, warsztaty oraz prelekcje, możliwość autoprezentacji swojej działalności w Internecie i wiele innych aktywności!

Jako organizatorzy zapewniamy wszystkim uczestnikom nocleg, wyżywienie i … mnóstwo emocji.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022.

Dom Edukacji Medialnej (DEM)

To projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Program jest skierowany do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

W ramach tego działania zakupiliśmy nieruchomość, która jest wykorzystywana jako „Dom Edukacji Medialnej”. Jest on fundamentem obliczonym na realizację ponadlokalnych działań i inicjatyw. Realizacja niniejszego zadania ma utrwalić już osiągnięte rezultaty jak również zadbać o ich rozwój, zarówno w wymiarze personalnym, organizacyjnym jak i logistycznym. Dom Edukacji Medialnej umożliwia zarówno spotkania edukacyjne z udziałem młodych ludzi jak i też zapewni im możliwość pracy w mini-studiu nagraniowym. W miejscu tym będą też tworzone filmy o charakterze edukacyjnym, przeprowadzane będą również wywiady oraz spotkania z gośćmi specjalnymi o tematyce m.in. historycznej, patriotycznej, medialnej i społecznej.