Główne cele fundacji 

Fundacja wspiera idee pracy organicznej we wszelkich przejawach działalności edukacyjnej, społecznej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii, nauki, kultury, mediów i przedsiębiorczości. Niezwykle istotnym aspektem naszej działalności jest także wspieranie edukacji i działalności medialnej, a także prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej w odniesieniu do treści, wydawnictw, portali

i innych mediów realizujących podobne do fundacji cele i wartości.

Fundacja Edukacji i Mediów monitoruje zawartość oraz jakość mediów audiowizualnych a ponadto przeprowadza analizy medialne, edukacyjne, ekonomiczne i społeczno-polityczne, które dotyczą naszego kraju oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Wierzymy w niebagatelną rolę wsparcia postaw prozdrowotnych, upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska naturalnego a także kształcenia na odległość (e-learning), co w dobie pandemii ma szczególne znaczenie. 

Realizacja celów

Fundacja Edukacji i Mediów realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i medialnej, wydawniczej, publicystycznej

oraz filmowej.

Ponadto prowadzimy liczne projekty edukacyjne, szkoleniowe, seminaria, kongresy, kursy, debaty, a także konkursy. FEIM angażuje się także w prace naukowe, zjazdy środowiskowe oraz konferencje naukowe.Działania pozwalają nam propagować idee przyświecające naszej inicjatywie. 

Aktywność obywatelska, to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania społeczeństwa. Mobilizujemy, zwłaszcza osoby młode, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, ekonomicznym, politycznym i społecznym państwa a także realizujemy nieodpłatne i odpłatne zadania publiczne.